แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 106
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 113
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 104
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 113
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 139
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 140
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 140
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 120
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 138
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 133

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994