แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กสิกรฯลุ้นหนี้ครัวเรือนลดห่วงคนรุ่นใหม่ก่อหนี้เร็วขึ้น เขียนโดย admin 66
อาชีพอิสระมาแรง 3 ปี 40 ล้านคน เขียนโดย admin 66
ข้อมูลรายได้รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือน เขียนโดย admin 89
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 86
ภาวะหนี้สินครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 88
การลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนายกรัฐมนตรีและคณะ เขียนโดย admin 45
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 67
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 61
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 126
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 180
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 122
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 133
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 102
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 94
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 70
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 74
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 82
การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน และการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 75
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 76
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 83
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 107
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 105
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 104
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 87
ประชุมเตรียมความพร้อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 104
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดิจิทัลชุมชนด้าน e-commerce เขียนโดย admin 254
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 105
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 103
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 93
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 95
พิธีต้องศาล และทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 394
โครงการ ' รู้ทัน รู้ดี ใช้ได้ มีประโยชน์ กับเงินดิจิทัล " เขียนโดย admin 114
" วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า " เขียนโดย admin 111
ประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 107
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 112
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 106
การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 236
ชุดข้อมูลกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 168
ชุดข้อมูลกลางด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 366
ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 336
ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 183
ต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ เขียนโดย admin 114
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ เขียนโดย admin 100
จำนวนประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกชายหญิง เขตการปกครอง เขียนโดย admin 178
ประกาศส่ำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร เขียนโดย admin 148

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994