แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 100
ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 108
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 160
สถิติสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 84
ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 119
ข้อมูลการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 69
ข้อมูลการสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 33
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 50
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 69
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 71
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 84
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 114
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 251
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 132
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 224
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 411
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 207
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 342
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 209
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 162
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 171
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 152
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 177
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 141
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 151
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 200
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 213
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 198
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 200
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 204
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 187
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 193
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 212

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994