แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย admin 22
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 237
ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 205
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 285
สถิติสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 191
ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 259
ข้อมูลการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 140
ข้อมูลการสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 84
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 108
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 152
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 145
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 166
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 198
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 370
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 189
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 293
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 554
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 279
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 462
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 279
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 222
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 252
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 213
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 244
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 209
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 214
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 257
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 282
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 264
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 262
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 279
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 252
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 262
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 286

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994