แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เขียนโดย admin 109
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 279
ประชุมทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 299
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย admin 305
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 522
ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 419
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 526
สถิติสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 327
ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 587
ข้อมูลการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 265
ข้อมูลการสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 198
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 212
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 314
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 262
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 281
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 316
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 611
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 290
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 385
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 958
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 412
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 723
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 375
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 338
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 374
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 315
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 368
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 302
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 346
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 367
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 398
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 354
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 347
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 379
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 352
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 360
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 392

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994