แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กสิกรฯลุ้นหนี้ครัวเรือนลดห่วงคนรุ่นใหม่ก่อหนี้เร็วขึ้น เขียนโดย admin 84
อาชีพอิสระมาแรง 3 ปี 40 ล้านคน เขียนโดย admin 91
ข้อมูลรายได้รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือน เขียนโดย admin 110
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 110
ภาวะหนี้สินครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 100
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 75
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 138
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 213
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 136
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 157
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 117
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 107
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 81
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 87
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 94
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 87
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 94
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 117
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 117
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 117
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 98
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 118
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 114
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 105
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 105
พิธีต้องศาล และทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 427
โครงการ ' รู้ทัน รู้ดี ใช้ได้ มีประโยชน์ กับเงินดิจิทัล " เขียนโดย admin 126
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 123
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 119
การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 259
ชุดข้อมูลกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 180
ชุดข้อมูลกลางด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 411
ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 358
ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 199

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994