แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 24
ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 48
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 41
สถิติสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 33
ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 32
ข้อมูลการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 29
ข้อมูลการสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 14
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 18
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 30
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 32
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 48
โครงการเน็ตประชารัฐ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 28
วิกฤติแรงงานไทย สูงวัยล้นฉุดจีดีพีหาย 1.5 เปอร์เซ็นต์ เขียนโดย admin 24
ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนในปี 2560 เขียนโดย admin 25
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เชิญชวนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา เขียนโดย admin 36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 39
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 53
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 79
อาชีพอิสระมาแรง 3 ปี 40 ล้านคน เขียนโดย admin 201
ข้อมูลรายได้รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือน เขียนโดย admin 261
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 197
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 113
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 185
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 328
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 175
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 270
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 181
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 144
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 134
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 120
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 140
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 118
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 133
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 164
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 164
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 159
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 132
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 161
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 164
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 159
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 148
พิธีต้องศาล และทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 666
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 162
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 171
การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 374

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994