แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลรายได้รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือน เขียนโดย admin 8
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 2
ภาวะหนี้สินครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 20
การลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนายกรัฐมนตรีและคณะ เขียนโดย admin 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 26
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 24
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 87
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 130
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 77
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 91
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 61
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 62
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 39
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 44
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 51
การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน และการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 46
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 46
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 55
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 78
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 78
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 75
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 61
ประชุมเตรียมความพร้อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 75
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดิจิทัลชุมชนด้าน e-commerce เขียนโดย admin 195
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 78
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 73
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 68
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 67
พิธีต้องศาล และทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 321
โครงการ ' รู้ทัน รู้ดี ใช้ได้ มีประโยชน์ กับเงินดิจิทัล " เขียนโดย admin 85
" วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า " เขียนโดย admin 84
ประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 81
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 83
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 80
การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 177
ชุดข้อมูลกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 133
ชุดข้อมูลกลางด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 276
ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 278
ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 148
ต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ เขียนโดย admin 87
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ เขียนโดย admin 73
จำนวนประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกชายหญิง เขตการปกครอง เขียนโดย admin 115
ประกาศส่ำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร เขียนโดย admin 122

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994