แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 167
ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 152
ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 213
สถิติสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 134
ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 181
ข้อมูลการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 102
ข้อมูลการสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558 - 2560 เขียนโดย admin 54
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 73
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 100
ข้อมูลสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 100
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 113
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 153
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 310
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 155
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 251
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 479
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 234
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 388
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 239
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 187
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 203
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 179
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 203
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 171
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 175
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 224
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 239
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 220
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 226
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 235
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 213
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 223
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 246

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994