วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/วัฒนธรรมองค์กร

 

...วิสัยทัศน์...

...เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติ และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ...        


...พันธกิจ...

        1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

        2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆของประเทศ

        3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

        4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ

        5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

                                                                                                 ...ยุทธศาสตร์...

        1. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

        2. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

        3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

        4. ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ

 


     ...วัฒนธรรมองค์กร...
...ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994