วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/วัฒนธรรมองค์กร

 

...วิสัยทัศน์...

...เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ...        

...พันธกิจ...

                                          1. จัดทำสำมะโน  สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศษรฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ

                                          2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

                                          3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

                                          4. บูรณาการ เชื่อยโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

                                          5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

                                          6. สร้างความตระหนักรู้แก่่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

                                                                                                 ...ยุทธศาสตร์...

                                          1. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

                                          2. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

                                          3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

                                          4. ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ

 


     ...วัฒนธรรมองค์กร...
...ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994