วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

            

     วันวิสาขบูชา  เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์

ด้วยกัน  คือ การประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน ของพระโคตมพุทธเจ้า

 

 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994