infograpfic

ประชากรอายุ 15ิ ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส4/2563

การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2562

ผลการสำรวจ คนไทยกับวัคซีนโควิด-19  สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชากร 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 3/2563

ประชากร 15 ปีขึ้นไปที่่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 2/2563

ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ.2561

ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561

ข้อมูลแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 3/2563

ข้อมูลแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 2/2563

ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2562

ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ พ.ศ.2562

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 1/2563

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไตรมาส 2/2563

คนไทยแต่ละภาคมีรายได้ต่างกันเท่าไร

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994