วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

 

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา แปลว่าฝนตก หมายถึงพระภิกษุต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994