ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

*  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน  ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

*  วันที่ 19 กรกฏาคม 2564  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2564  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน

*  วันที่ 15 มิถุนายน 2564  จนท.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดเก็ฐข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565  ณ  หมู่ที่ 7 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง

*  วันที่ 15 มิถุนายน 2564  จนท.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565  ณ หมู่ที่ 1  ต.สบเมย  อ.สบเมย

*  วันที่ 10 มิถุนายน  2564  จนท.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ณ หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งยาว  อ.ปาย

*  วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ผอ.กลุ่มสถิติปฏิบัติการ สังเกตการณ์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ณ เขตเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย

*  วันที่ 12 มิถุนายน 2564  จนท.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเก็ลข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ณ  หมู่ที่ 3  ต.กองก๋อง อ.สบเมย

*  วันที่ 12 มิถุนายน 2564  จนท.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ณ หมู่ที่ 8 ต.แม่สวด อ.สบเมย

*  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพัน์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอสบเมย

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอแม่สะเรียง

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอแม่ลาน้อย

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอปาย

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอปางมะผ้า

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอขุนยวม  

*  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2565  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

*  วันที่่ 8 เมษยน 2564  นางสาววาสนา  จันตา  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

*  วันที่่ 6 เมษายน 2564  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรจิตอาสาเนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (ราชการที่ 1)

*  วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสิทธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่า และทำบุญตักบาตร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ต.จองคำ  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

* วันที่ 20 - 21 นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564"  ณ  โรงแรม  Best Western  PlusWanda  Grand  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

* วันที่่ 18 มีนาคม 2564  เวลา 14.30 น. นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

* วันที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และนายอักษร  วิมล  นักวิชาการสถิติชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด  ณ ห้องประชุม Video Conference ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายทวีศักดิ์  จินดาลักษณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน     เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้การสำรวจโครงการต่างๆ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

* วันที่่ 8 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และนางสาวณัฐสุดา  กรรณิกา  พนักงานสถิติ  เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  ณ  โรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ท  ตำบลปางหมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

* ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

* วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุม " เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน และการติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ โรงแรมสิบล้านบุรีรีสอร์ท  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

* วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 06.30 น. นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์  จำนวน 3 รูป  เนื่องในวันทำงานวันแรกของปีใหม่ 2564

* วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 น. นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

* วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา  07.00 น.  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร และวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ 

* วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น.   นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

* วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น.    นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทั้งหมู่เหล่

* วันที่่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา  09.00 น. นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลว

* วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดป่าถ้ำวัว  ตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ  120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ  วัดจองคำพระอารามหลวง  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมวางพานพุ่มในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ  120 ปีสมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี  ณ  บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่่ 8 ตุลา่คม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ  ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

* วันที่่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ความรู้งานประกันสังคม "กฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน"  (รุ่นที่ 3)  ณ  โรงแรมธนโชติรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* การสำรวจรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

 ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

* กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จิตอาสา) เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักนายก ร่วมมอบอาหาร ตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994