รายงานการสำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                                                                  

     รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน

           ของครัวเรือน พ.ศ.2563

    รายงานภาวะการทำงานของประชากร

          ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563

           รายงานสมุดสถิติ พ.ศ. 2562

 

                                                                                                       

         รายงานสมุดสถิติ พ.ศ.2561


   รายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

       ของครัวเรือน พ.ศ. 2560

           สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

                      (ขั้นแจงนับ)

                                                                                                          

         สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

                    (ขั้นนับจด)

 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994