รายงานการสำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    

                                

รายงานภาวะการทำงานของประชากร                  รายงานภาวะการทำงานของประชากร

               ไตรมาส 3/2563                                             ไตรมาส 2/2563              

 

 

          maehson                                           

รายงานสมุดสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน                  รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

              พ.ศ. 2563                                                 จังหวัดแม่ฮ่อนสอน พ.ศ.2562                                 

                                       

                                                                           

                                                        

รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน          รายงานภาวะการทำงานของประชากร

              พ.ศ.2563                                                      ไตรมาส1/2563

  

                                           

รายงานสมุดสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 พ.ศ.2562

 

                        

                                                                                                       

         รายงานสมุดสถิติ พ.ศ.2561


   รายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

       ของครัวเรือน พ.ศ. 2560

           สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

                      (ขั้นแจงนับ)

                                                                                                          

         สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

                    (ขั้นนับจด)

 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994