ประชุมทางไกล (Video Conference)

                            

                            

         นายนิพนธ์  พันธ์หงษ์ สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม

ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับนโนบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และผู้บริหารระดับสูง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                    

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994