ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

       

                         

                                   

 

                  วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายนิพนธ์  พันธ์หงษ์ สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994