วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2561  (ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561) ณ วัดพระธาตุดอยกองมู โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน


    


      

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994