การลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนายกรัฐมนตรีและคณะ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ตรวจราชการ

และเยียมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และคณะ

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994