ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

และเจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟ พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอ

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994