ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. และเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ ณ ลานวัฒนธรรมริมน้ำปาย

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994