มอบหนังสือขอบคุณและประกาศนียบัตร

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายชนกันต์ จุลทอง สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบใบหนังสือขอบคุณ และประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการผู้มีรายได้น้อย

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994