แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้ว่่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ซึ่งในปีนี้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994