พิธีบำเพ็ญกุศล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมพิธีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดจองคำพระอาราหลวง

ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994