ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา

ข้อจำกัดความต้องการ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994