ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดิจิทัลชุมชนด้าน e-commerce

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2560 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดิจิทัลชุมชนด้าน e-commerce

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถิติจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, ทีโอที, บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด

ณ ห้องประชุม สนง.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสรุปรายงานผลการประชุม ต่อ พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์

รอง ผอ.รมน.จว.มส. (ท.) ซึ่งมีภาระกิจเร่งด่วน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยหัวหน้าไปรษณีย์ จ.มส.เป็นผู้รายงานต่อไป

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994