ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวรลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994