การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาภายใต้โครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ อาทิเช่นอัตลักษณ์ชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ และตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลแม่ลาน้อย

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994