พิธีต้องศาล และทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีตั้งศาลและทำบุญจวนผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น.

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994