สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ สถิติจังหวัด ผู้แทนองกรค์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS ๕)      วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994