พิธีเปิดงาน "Maehongson OTOP Winter Fair 2017"

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงาน "Maehongson OTOP Winter

Fair 2017" ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ถนนขุนลุมประพาส บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994