หน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่่ฮ่องสอนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่่

"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ในวันอังคารที่ 31

มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994