เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

นายชนกันต์  จุลทอง  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานตัวแทนห้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994