รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ    ร่วมประชุมเสวนา    (สภากาแฟ)

พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี   และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเสริมสร้าง

ความรักความอบอุ่นในครอบครัวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล

อดุลยเดช

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994